Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wstrzymania likwidacji i połączenia zakładów budżetowych
Uzasadnienie strona 2/3

Uprawnienie do przeniesienia ciężarów finansowych postępowania sądowoadministracyjnego na Skarb Państwa nie ma jednakże charakteru absolutnego i podlega prawnie uzasadnionym ograniczeniom. Ilość funduszy publicznych dostępna na udzielenie pomocy prawnej osobom niemajętnym sprawia bowiem, że swoistą koniecznością jest przyjęcie procedury ich racjonalnej selekcji uzasadnionej okolicznościami dotyczącymi stanu majątkowego i dochodów danego podmiotu (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2010 r., sygn. akt I GZ 340/10, LEX nr 741335).

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 245 § 3 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W świetle tej regulacji to podmiot wnoszący o przyznanie prawa pomocy winien wykazać, że znajduje się w sytuacji uprawniającej do skorzystania z prawa pomocy.

W rozpatrywanej sprawie skarżący (wnioskodawca) wnosił o zwolnienie z obowiązku uiszczenia wpisu wynoszącego 300 zł, w części przekraczającej 100 zł.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach oraz z dokumentów nadesłanych w następstwie zarządzenia referendarza sądowego z dnia 23 kwietnia 2014 r. wynika, że wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe wraz z żoną.

Dochód rodziny stanowi wynagrodzenie ze stosunku pracy żony wnioskodawcy wynoszące w okresie styczeń - marzec 2014 r. 2.885,20 zł brutto (2.076,56 zł netto). Wnioskodawca jest obecnie osobą bezrobotną przy czym nie jest zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy. Miesięczne koszty utrzymania ww. osób (wydatki za lokal, należności za energię elektryczną i paliwo gazowe) wynoszą ok. 650 zł. W świetle złożonego oświadczenia małżonkowie są właścicielami mieszkania o powierzchni 39 m2 oraz samochodu osobowego o wartości rynkowej 7.900 zł. Z przedstawionego wyciągu z rachunku bankowego należącego do żony wnioskodawcy wynikało, że na dzień 30 kwietnia 2014 r. dodatnie saldo rachunku wynosiło 1.301,73 zł.

Sąd zauważa, że żona wnioskodawcy otrzymuje stały dochód z tytułu umowy o pracę w kwocie 2.885,20 zł brutto miesięcznie. Zestawiając te zarobki z niezbędnymi wydatkami dwuosobowego gospodarstwa domowego w kwocie około 650 zł uznać należy, że poniesienie kosztów sądowych (które na obecnym etapie kształtuje wyłącznie wpis od skargi w kwocie 300 zł) nie może spowodować uszczerbku, o którym mowa w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Żona skarżącego cały czas posiada dodatnie saldo na swoim rachunku bankowym (odpowiednio 1.335,27 zł w dniu złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz 1.301,73 zł w dniu 30 kwietnia 2014 r.). Oznacza to, że nadwyżka posiadanych środków pieniężnych może być przeznaczona na poniesienie kosztów zainicjowanego przez skarżącego postępowania sądowego. Z przedłożonych dokumentów nie wynika aby ww. rachunek bankowy był w określony sposób zajęty bądź zabezpieczony. Zauważyć również należy, że w toku postępowania o przyznanie prawa pomocy wnioskodawca nie wskazywał, że on jak i jego żona posiadają zobowiązania, których nie regulują bądź które są przedmiotem prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Strona 2/3