Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Paweł Mierzejewski po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.M. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia przyznać wnioskodawcy prawo pomocy przez ustanowienie radcy prawnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/2

Wnioskiem, który wpłynął do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w dniu 5 października 2012 r. J. M. zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie radcy prawnego.

Ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawcy wynika, że prowadzi on wspólne gospodarstwo domowe z żoną. Źródłem utrzymania małżonków jest emerytura wnioskodawcy w kwocie 2.990 zł brutto oraz emerytura żony w kwocie 700 zł brutto. Z wniosku wynika, że wnioskodawca posiada mieszkanie o powierzchni 60 m2. Oceniając ponoszone przez siebie i żonę comiesięczne wydatki (z tytułu energii elektrycznej, czynszu, opłat za telewizję oraz ubezpieczenia) wnioskodawca wyliczył, że utrzymują się one na poziomie 1.000 zł.

Uzasadniając wniosek o przyznanie prawa pomocy J. M. wskazał z kolei, że choruje na nadciśnienie, tarczycę i jaskrę. Zona cierpi na chorobę nowotworową i nadciśnienie, stąd też duża część uzyskiwanych dochodów przeznaczana jest na leczenie.

W związku z tym, iż oświadczenie wnioskodawcy zawarte we wniosku okazało się niewystarczające do oceny jego rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych, na podstawie art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 270) zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 8 października 2012 r., doręczonym w dniu 12 października 2012 r. wezwano skarżącego do przedłożenia - w terminie czternastu dni od dnia doręczenia wezwania - następujących dokumentów: odpisów zeznań podatkowych za 2011 r. bądź imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu przez wnioskodawcę i jego małżonkę lub rocznego obliczenia podatku za ten rok; wyciągów ze wszystkich posiadanych przez wnioskodawcę i jego małżonkę rachunków bankowych i innych, na których gromadzone są środki pieniężne, w tym kont i lokat dewizowych, z ostatnich trzech miesięcy wraz z historią dokonanych na rachunkach operacji (wypłaty, wpłaty, przelewy), a w przypadku ich nieposiadania - stosownego oświadczenia w tym przedmiocie; dokumentów przedstawiających koszty utrzymania mieszkania (kopii rachunków za media oraz ewentualnie czynsz, a także kopii rachunków dotyczących innych opłat związanych z posiadanym mieszkaniem); dokumentów obrazujących wysokość emerytur otrzymywanych przez wnioskodawcę i jego żonę; imiennych rachunków obrazujących wysokość kosztów leczenia i zakupu leków oraz oświadczenia w przedmiocie wszystkich zarejestrowanych pojazdów mechanicznych (podania ich marki, modelu, roku produkcji i aktualnej wartości).

W odpowiedzi na powyższe wezwanie wnioskodawca przedłożył zeznanie PIT - 37 za rok 2011 wraz z załącznikiem PIT/O, zawiadomienie dotyczące comiesięcznych opłat na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej im. [...] w G. opiewające na kwotę 633,29 zł, zestawienie transakcji na rachunku bankowym wnioskodawcy w okresie 1 lipca 2012 r. - 16 października 2012 r. obrazujące m.in. comiesięczne wpływy świadczenia emerytalnego wnioskodawcy w kwocie 2.472,95 zł netto, kserokopię dokumentu potwierdzającego wypłatę świadczenia emerytalnego dla żony w kwocie 586,74 zł netto oraz kserokopie wpłat na rzecz A Sp. z o.o. - na kwotę 129,96 zł, B S.A. - na kwotę 84,97 zł oraz CS.A. - na kwotę 59,40 zł.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny