Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alina Dominiak po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. U. na decyzję Wojewody z dnia 18 kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

L. U. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku decyzję Wojewody z dnia 18 kwietnia 2011 r. wydaną w sprawie wymeldowania z pobytu stałego. W skardze zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, gdyż jej wykonanie wyrządzi mu znaczną szkodę, jak też spowoduje trudne do odwrócenia skutki. Uzasadniając ten wniosek podniósł, że wykonanie decyzji o jego wymeldowanie spowoduje, że jego żona będzie jeszcze bardziej intensywnie próbowała ograniczyć dostęp do mieszkania, którego jest współwłaścicielem. W przedmiotowym lokalu znajdują się jego rzeczy o niemałej wartości materialnej, wobec czego musi sprawdzić, czy nie uległy zniszczeniu. Uwzględnienie skargi przy braku odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji spowoduje, że skarżący będzie musiał ponownie dokonać wszelkich formalności związanych z obowiązkiem meldunkowym. Narazi go to na utratę czasu, obowiązek uiszczenia opłat, koszty związane z dojazdem do urzędu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności, jednakże w myśl art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Strona powinna we wniosku wskazać okoliczności uprawdopodobniające niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Zgodnie z poglądami doktryny i orzecznictwa osoba wnioskująca o wstrzymanie wykonania decyzji jest obowiązana wykazać, że w konkretnej sprawie zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (por. postanowienie WSA w Gdańsku z dnia 5 września 2008 r. II SA/Gd 652/08, baza Lex nr 477258, postanowienie NSA z dnia 25 lipca 2008 r. II OZ 766/08, baza Lex nr 493672).

Wydanie decyzji o wymeldowaniu osoby z miejsca pobytu stałego pociąga za sobą brak zameldowania pod dotychczasowym adresem. Hipotetyczne prawdopodobieństwo zniszczenia mienia, deklarowana przez skarżącego potrzeba sprawowania pieczy nad mieniem ruchomym, ewentualne trudności czy uciążliwości związane z załatwieniem spraw urzędowych nie są , w ocenie Sądu, okolicznościami uprawdopodobniającymi niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Na tym etapie postępowania przedmiotem analizy Sądu jest jedynie zaistnienie przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a., a nie wypowiadanie się na temat przyszłego, merytorycznego rozstrzygnięcia.

Sąd uznając, że skarżący nie wykazał przesłanek do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, na mocy art. 61 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda