Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Sudoł po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. B. na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy P. z dnia 23 lipca 2020 r., nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/2

Burmistrz Miasta i Gminy P., działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.), decyzją z dnia 23 lipca 2020 r. orzekł o wymeldowaniu B. B. z pobytu stałego P. ul. O. W. [...].

W pouczeniu zawarto informację, że od tej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody [...], za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy P., w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W piśmie z dnia 25 sierpnia 2020 r., zaadresowanym do Urzędu Miasta i Gminy P., B. B. wniosła o przełożenie terminu odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wskazując, że decyzja o wymeldowaniu została jej przekazana przez córkę dopiero po powrocie z sanatorium. Następnie, w związku z wezwaniem organu pierwszej instancji do uzupełnienia pisma z dnia 27 sierpnia 2020 r., B. B. pismem z dnia 2 września 2020 r. zaadresowanym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, złożonym za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy P., wniosła środek zaskarżenia zatytułowany "odwołanie".

Organ pierwszej instancji przedmiotowe pismo wraz z aktami sprawy przekazał do rozpatrzenia Wojewodzie [...].

Wojewoda [...] mając na uwadze treść pisma z dnia 2 września 2020 r. wezwał B. B. o jego sprecyzowanie poprzez wskazanie, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, czy jej zamiarem było złożenia odwołania do organu odwoławczego, czy może pismo to należy przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wojewoda [...] wskazał przy tym, że brak odpowiedzi, w zakreślonym terminie, spowoduje, że pismo z dnia 2 września 2020 r. zostanie przekazane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przedmiotowe wezwanie pozostało bez odpowiedzi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

W myśl art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Stosownie do art. 52 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej jako: "p.p.s.a."), skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Dokonując analizy treści pisma B. B. z dnia 2 września

2020 r. w powiązaniu z brakiem jej reakcji na wezwanie Wojewody [...] w sprawie jego sprecyzowania, wywieźć należy, że wolą skarżącej było wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy P. z dnia 23 lipca 2020 r. wydanej w przedmiocie wymeldowania jej z pobytu stałego.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy