Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej
Sentencja

Dnia 24 stycznia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Felicja Kajut (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Alina Dominiak, Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Agnieszka Januszewska, po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2008 r. na rozprawie sprawy ze skargi E. K. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia 25 września 2007 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia zawiesić postępowanie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie

Sprawa będąca przedmiotem rozpoznania przez Sąd dotyczy skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] z dnia 25 września 2007 r. wydanej między innymi na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. Nr 132, poz. 1115).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 6 lutego 2007 r. sygn. akt III SA/Kr 125/06 zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym "czy przepisy art. 237 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz wykonawczego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. nr 132, poz. 1115) są zgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP". Przedmiotowe pytanie zostało zarejestrowane pod sygnaturą P 23/07.

W myśl art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Stwierdzić należy, że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od tego, czy przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. Nr 132, poz. 1115) zostaną uznane za zgodne z Konstytucją RP. Rozstrzygnięcie tej kwestii umożliwi merytoryczne rozpoznanie sprawy i stwierdzenie, czy zaskarżona decyzja jest zgodna z prawem.

Mając na względzie powyższe okoliczności, Sąd orzekł na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny