Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Miejskiego Policji w C. w sprawie opinii o pracowniku ochrony fizycznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Wach, , , po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na postanowienie Komendanta Miejskiego Policji w C. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie opinii o pracowniku ochrony fizycznej p o s t a n a w i a: sprostować oczywistą omyłkę w postanowieniu z 20 kwietnia 2006 r. w ten sposób, iż na stronie 3 uzasadnienia w wersie drugim od góry w miejsce: "art. 221 § 3" wpisać: "art. 221".

Inne orzeczenia o symbolu:
6179 Inne o symbolu podstawowym 617
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji
Uzasadnienie

Postanowieniem z 20 kwietnia 2006 r. Sąd odrzucił skargę kasacyjną. W uzasadnieniu na stronie 2 przytoczono treść przepisu art. 221 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi mającego zastosowanie w sprawie, natomiast na stronie 3 na końcu uzasadnienia, jako podstawę prawną omyłkowo wskazano art. 221 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Natomiast według art. 166 tej ustawy, do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Mając na uwadze powyższe sprostowano oczywistą omyłkę.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6179 Inne o symbolu podstawowym 617
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji