Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie gier losowych (umorzenia wznowionego postępowania)
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym Przewodniczący Sędzia NSA Krzysztof Wujek po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia "A" Sp. z o.o. w R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 listopada 2014 r. sygn. akt III SA/Gl 464/14 w sprawie ze skargi "A" Sp. z o.o. w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie gier losowych (umorzenia wznowionego postępowania) postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Inne orzeczenia z hasłem:
Gry losowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem z 26 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił skarżącej Spółce sporządzenia uzasadnienia wyroku oddalającego skargę. Stwierdził bowiem, że siedmiodniowy termin do zgłoszenia wniosku w tym przedmiocie upływał [...] r. (jako że [...] r. był dniem ustawowo wolnym od pracy). Tymczasem skarżąca Spółka wniosek taki złożyła za pośrednictwem urzędu poczty [...] r. (vide: data zamieszczona na kopercie), czyli jeden dzień po terminie.

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem Spółka złożyła zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym domagając się jego uchylenia wyjaśniła, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku wysłała za pośrednictwem urzędu poczty [...], czyli w terminie. Na dowód powyższego do akt sprawy przedłożyła kserokopię książki podawczej potwierdzającej tą okoliczność.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. - dalej jako "p.p.s.a.") jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanego postanowienia przysługują środki odwoławcze na zasadach ogólnych.

Należy w tym miejscu zauważyć, że uchylenie zaskarżonego postanowienia przez sąd pierwszej instancji jest możliwe tylko wtedy, gdy zażalenie jest oczywiście uzasadnione. W niniejszej sprawie wniesione zażalenie ma taki charakter, albowiem wyrok oddalający skargę Spółki "A" ogłoszono 4 listopada 2014 r. Tym samym siedmiodniowy termin do zgłoszenia wniosku o jego uzasadnienie upływał [...] r. (jako że [...] r. był dniem ustawowo wolnym od pracy). Wprawdzie z datownika urzędu poczty zamieszczonego na kopercie ustalono, że przesyłka polecona zawierająca taki wniosek została złożona w urzędzie poczty [...] r., niemniej jednak z książki podawczej, którą strona przedłożyła wraz z zażaleniem bezsprzecznie wynika, że oddanie pisma w placówce pocztowej nastąpiło [...] r., czyli z zachowaniem terminu przewidzianego w art. 141 § 2 ustawy p.p.s.a. Okoliczność tą potwierdziła Poczta Polska w piśmie z [...] r., nadesłanym do akt o sygn. III SA/Gl 461/14, informując że sporną przesyłkę nadano w Agencji Pocztowej R. ul. [...] w dniu [...] r. Dlatego też, na podstawie art. 195 § 2 ustawy p.p.s.a. należało uchylić zaskarżone postanowienie jako oczywiście uzasadnione, albowiem strona złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku w ustawowym terminie przewidzianym dla dokonania tej czynności.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Inne orzeczenia z hasłem:
Gry losowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej