Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu podania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Kutzner po rozpoznaniu w dniu 09 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 sierpnia 2015r. sygn. akt III SA/Kr 1196/14 odrzucającego skargę w sprawie Z. Ś. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu podania postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2015r. sygn. akt III SA/Kr 1196/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę Z. Ś. Postanowienie wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie zaskarżenia doręczono prawidłowo skarżącemu w dniu 19 września 2014 r.

W dniu 23 września 2015 r. do Sądu wpłynęło pismo skarżącego zatytułowane "Wniosek".

Z uwagi na fakt, iż pismo to wpłynęło w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej oraz ze względu na jego treść, z której wynika, iż skarżący nie zgadza się z treścią ww. postanowienia - Sąd pismo skarżącego potraktował jako skargę kasacyjną .

Zawarty w tym piśmie wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz przyznanie adwokata z urzędu został skierowany do odrębnego postępowania.

Mając powyższe na uwadze , Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 175§1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.2012.270) zwanej dalej p.p.s.a, skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3.

Zgodnie z artykułem 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Niedopuszczalna jest m.in. skarga kasacyjna, która nie została sporządzona przez jedną z osób wymienionych w art. 175 p.p.s.a. W przedmiotowej sprawie pomimo przymusu adwokacko - radcowskiego, skarga kasacyjna została sporządzona osobiście przez skarżącego.

W tym stanie sprawy z uwagi na to, że skarga kasacyjna w niniejszej sprawie została sporządzona przez nieuprawniony podmiot, Sąd odrzucił ją na podstawie wyżej wskazanych przepisów.

Strona 1/1