Skarga R. Ż. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie syg. akt III SAB/Kr 14/05 w której wyrokiem skarga na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom została oddalona
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kremer po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2005r. na posiedzeniu niejawnym skargi R. Ż. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie syg. akt III SAB/Kr 14/05 w której wyrokiem z dnia 7 września 2005r. skarga na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom została oddalona postanawia odrzucić skargę o wznowienie postępowania

Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie sygn. akt III SAB/Kr 14/05, wyrokiem z dnia 7 września 2005r. oddalił skargę R. Ż. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy.

W dniu [...] września 2005r. R. Ż. złożył w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie pismo w którym zwracał się o ponowne rozpatrzenie jego skargi.

Pismem z dnia [...] listopada 2005r. Sąd zwrócił się do R. Ż. o wyjaśnienie, czy pismo z dnia [...] września 2005r. stanowi sporządzoną przez niego skargę kasacyjną, czy też pismo to stanowi skargę o wznowienie postępowania, a jeżeli tak to jaką wskazuje podstawę prawną wznowienia.

W odpowiedzi R. Ż. w piśmie z dnia [...] listopada 2005r. podał, że żąda wznowienia postępowania w sprawie syg. akt III SAB/Kr 14/05. Nadto w piśmie tym skarżący postawił dwa pytania: odnośnie działki nr [...] na jakiej podstawie prawnej właściciel F. Ż. został pozbawiony własności, a stał się władającym, oraz odnośnie działki nr [...] dlaczego brak jej w rejestrze gruntów, skoro z aktu notarialnego z dnia [...] grudnia 1927r. wynika, że właścicielami owej działki byli F. Ż. oraz jego żona F.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, zważył co następuje:

Zgodnie z przepisami zawartymi w dziale VII ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. Nr 153, poz.1270/ można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem tylko w przypadkach przewidzianych w przepisach niniejszego działu. Przepisy przewidują następujące podstawy wznowienia postępowania.

Artykuł 271 ustawy powołanej wyżej stanowi, że można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności: jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona, albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana lub jeżeli wskutek naruszenia przepisów była pozbawiona możliwości działania.

Artykuł 272 ustawy przewiduje możliwość wznowienia postępowania normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.

Nadto zgodnie z art.273 ustawy można żądać wznowienia postępowania na tej podstawie że: orzeczenie zostało oparte na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym następnie uchylonym, albo orzeczenie zostało uzyskane za pomocą przestępstwa.

Skarga o wznowienie postępowania powinna zawierać nie tylko oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ale podstawę prawną wznowienia i jej uzasadnienie, oraz okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz żądanie uchylenia lub zmiany zaskarżonego orzeczenia.

W przedmiotowej sprawie skarżący R. Ż. nie wskazał, żadnej z wymienionych wyżej ustawowych podstaw wznowienia postępowania.

Zgodnie z art.280 ustawy, Sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wymagań sąd wniosek odrzuci w przeciwnym razie wyznaczy rozprawę.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, działając na podstawie art.280 ustawy odrzucił skargę o wznowienie postępowania, albowiem skarga nie opierała się na ustawowej podstawie wznowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy