Wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Ośrodkiem Polityki Społecznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Elżbieta Kremer po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Ośrodkiem Polityki Społecznej p o s t a n a w i a stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu jako sądowi właściwemu do rozpoznania sprawy.

Uzasadnienie

Pismem nadanym w dniu 21.05.2008r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między organami: Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Ośrodkiem Polityki Społecznej. Podłożem sporu, zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy, jest kwestia stwierdzenia konieczności zastosowania w sprawie B. C. zamieszkałej w R., wnoszącej o przyznanie jej świadczeń rodzinnych na okres 2007/2008, przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a w związku z tym kwestia właściwości marszałka województwa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Jak wynika z art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.

Zgodnie natomiast z art. 15 § 1 pkt 4 wskazanej wyżej ustawy rozstrzyganie tych sporów należy do kompetencji Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kierując się treścią art. 59 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd który stwierdzi swą niewłaściwość przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Dlatego też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdzając swą niewłaściwość rzeczową z powodów przytoczonych powyżej, przekazał sprawę sądowi właściwemu rzeczowo, tj. Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1