Wniosek w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione
Sentencja

Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 24 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. P. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione postanawia: I. umorzyć postępowanie w części obejmującej żądanie zwolnienia od kosztów sądowych, II. przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym i ustanowić dla niego adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Skarżący w złożonym na urzędowym formularzu "PPF" wniosku o przyznanie prawa pomocy domagał się zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Oświadczył, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z jakimkolwiek kwalifikowanym pełnomocnikiem. Objaśniając swoją sytuację rodzinną podał, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Określając swój majątek uwidocznił, że w jego skład wchodzi tylko 65 metrowe mieszkanie. Nie posiada żadnych zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych.

Uzasadniając swoje starania podniósł, że z powodu dramatycznej sytuacji zdrowotnej i materialnej od 2003 r. korzysta ze wsparcia oferowanego przez ośrodki pomocy społecznej. Nie jest w stanie opłacić honorarium pełnomocnika z wyboru. Jak podaje źródłem jego utrzymania jest otrzymywana z ZUS renta inwalidzka w kwocie 441,33 zł netto. Nie starcza ona jednak na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych skarżącego w szczególności leczenia farmakologicznego rehabilitacji albowiem skarżącego obciążają znaczne stałe koszty utrzymania. Skarżący uważa, iż znajduje się na pograniczu skrajnego ubóstwa i nędzy zwłaszcza że swoje zadłużenie u osób trzecich szacuje na 27.200 zł. Pożyczki jakie zaciągał przeznaczał na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji oraz spłaty części zadłużenia w spółdzielni mieszkaniowej obawiając się eksmisji.

Przedstawione przez skarżącego do wniosku kopie kart informacyjnych i zaświadczenia uwidaczniają, że z uwagi na stan zdrowia skarżący pozostaje w stałym leczeniu i rehabilitacji. W ramach posiadanego rachunku korzysta z odnawialnego kredytu z przyznanym limitem jednego tysiąca złotych. Na dzień 26 sierpnia 2008 odnotowywał na nim zadłużenie w wysokości 583,24 zł. Na podstawie dołączonych pomocniczych akt administracyjnych a także z uwagi na fakt, że nie jest to jedyna sprawą jaką skarżący inicjuje przed tutejszym wojewódzkim sądem administracyjnym okolicznościami znanymi z urzędu pozostaje także i to, że skarżący jest osobą częściowo niezdolną do pracy (k. 2598 akt admin.), miewa problemy z terminowym regulowaniem czynszu oraz niektórych opłat medialnych. Systematycznie ubiega się o pomoc i wsparcie z ośrodka pomocy społecznej (k. 2634 akt. admin).

Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje:

Zacząć wypada od tego, że skoro niniejsza sprawa jest z zakresu pomocy i opieki społecznej (symbol 6320) to tym samym skarżący pozostaje z mocy prawa zwolniony z obowiązku uiszczania tak opłat sądowych jak i ponoszenia wydatków (art. 239 pkt. 1 lit. a ppsa w związku z art. 241 ppsa). Jeśli zatem skarżący korzysta ze zwolnienia przedmiotowego to w takiej sytuacji procesowej działaniem oczywiście bezcelowym było składanie przezeń wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych (art. 244 §1 ppsa). O bezprzedmiotowości takiego żądania przesądza, bowiem aktualizowana determinantami prawnymi realna możliwość uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych w tym trybie. Innymi słowy skoro skarżący ma już z mocy prawa to, czego chce, to równocześnie nie może domagać się tego samego na wniosek.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze