Wniosek [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy [...] Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego a Starostą P.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III w osobie: Sędziego NSA Teresy Rutkowskiej po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy [...] Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego a Starostą P. postanawia 1. uznać się niewłaściwym do rozpoznania niniejszej sprawy, 2. sprawę przekazać do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu R.A.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 19 maja 2009 r. [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu o właściwość pomiędzy [...] Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego a Starostą P. w sprawie wniosku H. B. o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 13 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) [dalej ustawa p.p.s.a.], wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie natomiast z postanowieniem art. 15 § 1 pkt 4 ustawy p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga spory, o których mowa w art. 4 powoływanej ustawy. Wzmiankowany art. 4 ustawy p.p.s.a. stanowi natomiast, że sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.

Stosownie natomiast do treści przepisu art. 59 § 1 ustawy p.p.s.a., jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Przedmiotem niniejszego wniosku jest rozstrzygniecie sporu o właściwość pomiędzy [...] Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego a Starostą P. w sprawie wniosku H. B. o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P.

W związku z powyższym, mając na uwadze okoliczność, iż spór o właściwość dotyczy z jednej strony jednostki samorządu terytorialnego a z drugiej organu administracji rządowej, to zgodnie z treścią art. 15 § 1 pkt 4 w zw. z art. 4 ustawy p.p.s.a. właściwym do rozpoznania niniejszego wniosku jest Naczelny Sąd Administracyjny.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. art. 59 § 1 w zw. z art. 15 § 1 pkt 4 i art. 4 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

R.A.

Strona 1/1