Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
Sentencja

Dnia 17 listopada 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Nowacki po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2010 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku Grupy Producentów Rolnych Ziarna Zbóż "A." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. z dnia 4 listopada 2010 roku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 października 2010 roku, sygn. akt III SA/Łd 357/10 w sprawie ze skargi Grupy Producentów Rolnych Ziarna Zbóż "A." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia p o s t a n a w i a: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 27 października 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę Grupy Producentów Rolnych Ziarna Zbóż "A." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia. Powyższy wyrok został wydany po rozprawie, która odbyła się w dniu 27 października 2010 roku.

W piśmie nadanym w polskim urzędzie pocztowym w dniu 4 listopada 2010 roku strona skarżąca zawarła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 października 2010 roku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie treścią art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

W rozpoznawanej sprawie wyrok został ogłoszony w dniu 27 października 2010 roku, a zatem wskazany powyżej siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku upłynął w dniu 3 listopada 2010 roku.

W myśl bowiem art. 83 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, iż pismo procesowe strony skarżącej zawierające wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku wniesione zostało do Sądu w dniu 4 listopada 2010 roku, a więc po upływie terminu określonego w art. 141 § 2 powołanej ustawy.

Z uwagi na powyższe Sąd, na podstawie art. 141 § 2 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

a.ł.

Strona 1/1