Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na miesiąc październik 2007 roku
Sentencja

Dnia 9 grudnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku K. K. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na miesiąc październik 2007 roku p o s t a n a w i a: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

K. K. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na miesiąc października 2007 roku.

Termin rozprawy w niniejszej sprawie został wyznaczony na dzień 2 grudnia 2008 roku. Mocą postanowienia Sądu termin ogłoszenia orzeczenia w tej sprawie został odroczony do dnia 16 grudnia 2008 roku.

W dniu 4 grudnia 2008 roku skarżący złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia w niniejszej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przede wszystkim należy zauważyć, że w myśl przepisu art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), uzasadnienie wyroku oddalającego skargę sporządza się wyłącznie na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku nie może być złożony ani przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie, ani po upływie siedmiodniowego terminu. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, jako złożony przedwcześnie, nie może wywołać skutków prawnych. Pogląd taki wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 29 listopada 2007 roku, sygn. akt: II OZ 1204/07 (Lex Nr 325045).

W niniejszej sprawie wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został zgłoszony przez skarżącego w dniu 4 grudnia 2008 roku, a ogłoszenie orzeczenia ma nastąpić w dniu 16 grudnia 2008 roku. Z zestawienia dat wynika zatem, że wniosek ten został złożony przedwcześnie i jako taki nie może wywołać skutków prawnych.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 141 § 2 i § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w postanowieniu.

e.o.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze