Sprawa ze skargi M. K. na akt Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Ł. w przedmiocie unieważnienia pisemnego egzaminu maturalnego z chemii
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Alberciak po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na akt Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia pisemnego egzaminu maturalnego z chemii postanawia : 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić M.K. kwotę 200 (dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi, zaksięgowaną w dniu 28 października 2011 r., pod poz. 3966.

Inne orzeczenia o symbolu:
6146 Sprawy uczniów
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/5

W dniu 31 sierpnia 2011 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła skarga M. K. na "akt z zakresu administracji publicznej w przedmiocie unieważnienia egzaminu maturalnego z chemii, przeprowadzonego w dniu 18 maja 2011 r.".

Zaskarżonemu aktowi zarzucono:

- obrazę przepisu prawa materialnego, tj. § 99 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83, poz. 562 ze zm.) poprzez jego zastosowanie i unieważnienie skarżącemu egzaminu maturalnego, w sytuacji gdy na tle ustalonego w sprawie stanu faktycznego nie zachodziły wystarczające przesłanki do podjęcia tego rodzaju rozstrzygnięcia;

- obrazę przepisów postępowania, co miało wpływ na wynik sprawy, tj. art. 7 k.p.a. przez nieustalenie wszystkich istotnych okoliczności w sprawie, art. 104 § 1 i 2 oraz art. 107 k.p.a. przez załatwienie sprawy bez zachowania formy decyzji administracyjnej i zasadniczych jej elementów, art. 10 § 1 k.p.a. poprzez niezapewnienie stronie czynnego udziału w postępowaniu oraz uniemożliwienie jej wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed zakończeniem postępowania, art. 14 k.p.a. przez załatwienie sprawy w formie ustnej, gdy przepis ten nakłada na organ obowiązek załatwiania spraw w formie pisemnej, art. 73 § 1 k.p.a. poprzez uniemożliwienie stronie skarżącej sporządzenia odpisów z akt sprawy, w szczególności pracy egzaminacyjnej, będącej przedmiotem oceny.

Skarżący wnosił na podstawie art. 145 § 1 p.p.s.a. o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości.

W odpowiedzi na skargę pełnomocnik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Ł. wnosił o oddalenie skargi i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Zdaniem pełnomocnika organu, zastosowanie przez OKE w Ł. § 99 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. było prawidłowe, gdyż przesłanką unieważnienia części pisemnej egzaminu maturalnego jest stwierdzenie niesamodzielności zdającego. Możliwe jest zatem unieważnienie części pisemnej egzaminu maturalnego osobie, która niesamodzielnie rozwiązała zadania egzaminacyjne. Taka okoliczność, w tym konkretnym przypadku, została jednoznacznie stwierdzona podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego.

Odnosząc się do zarzutów dotyczących naruszenia przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego stwierdzono, że żaden z przepisów prawa nie wymaga wydania decyzji w rozumieniu k.p.a. o unieważnieniu egzaminu maturalnego. Wskazano, że również skarżący przed wniesieniem skargi do Sądu wystąpił do organu z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, przyznając fakt, że unieważnienie nie miało formy decyzji w rozumieniu k.p.a. Podkreślono, powołując się postanowienie NSA z dnia 24 lutego 2000 r. sygn. I SA 1428/99, że postępowanie egzaminacyjne (egzaminowanie i ocenianie) nie ma cech postępowania administracyjnego, oceny otrzymywane z egzaminów z poszczególnych przedmiotów nie są decyzjami administracyjnymi, a absolwentów przystępujących do tych egzaminów nie można uważać za strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. Z zapisu tego, oraz ostateczności oceny egzaminu wynikającej z art. 9c ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572) można wysnuć wniosek, że również unieważnienie egzaminu nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu k.p.a. Nie zgodzono się także z zarzutem naruszenia art. 7 i art. 14 k.p.a.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6146 Sprawy uczniów
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne