Skarga T. D. na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania L. D.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jankowska - Szostak po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi T. D. na decyzję Wojewody D. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie wymeldowania L. D. - N. z miejsca pobytu stałego zażalenia T. D. z dnia [...] r. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia [...] r. odrzucające skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, wydanego na rozprawie w dniu [...] r. postanawia: odrzucić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę kasacyjną T. D. (zwanego dalej skarżącym) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia [...] r., sygn. akt III SA/Wr 389/09 oddalającego skargę na decyzję Wojewody D. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie wymeldowania L. D. - N. z miejsca pobytu stałego.

Postanowienie to doręczono skarżącemu w dniu [...] r., aczkolwiek z pouczeniem, iż na w/w postanowienie przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jednakże bez wskazania, iż zażalenie to winno zostać sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego (art. 194 § 4 p.p.s.a). Dlatego też pismem z dnia [...] r. - skutecznie doręczonym skarżącemu w dniu [...] r. - ponownie pouczono skarżącego o trybie wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej.

Tymczasem pismem, nadanym w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w dniu [...] r., a sporządzonym i podpisanym przez skarżącego, wniesione zostało "zażalenie" na wskazane powyżej postanowienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do uregulowań zawartych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej w skrócie jako "p.p.s.a.", zażalenie jest drugim obok skargi kasacyjnej środkiem odwoławczym. Nie można go jednak wnieść od wyroku, gdyż środek ten nie dotyczy orzeczeń merytorycznych. Przedmiotem zażaleń są zatem postanowienia i zarządzenia wydane w toku postępowania, z reguły o charakterze wpadkowym. Wyjątkowo zażalenie można wnieść od postanowienia kończącego postępowanie, gdy ustawa wyraźnie tak stanowi, tak jak w przypadku postanowienia odrzucającego skargę kasacyjną (art. 194 § 1 pkt 7 p.p.s.a.).

Co do zasady w postępowaniu zażaleniowym nie obowiązuje przymus zastępstwa, jednakże ustawodawca regulując instytucję zażalenia od postanowienia w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej, uzależnił skuteczność jego wniesienia m.in. od sporządzenia go przez profesjonalne podmioty. Podmiotami tymi są, zgodnie z treścią art. 194 § 4 w zw. z art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a., adwokat, radca prawny. Nie sporządzenie zaś zażalenia na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną przez jedną z osób wymienionych w art. 194 § 4 p.p.s.a., jest nieusuwalnym brakiem, powodującym jego odrzucenie stosownie do treści art. 178 p.p.s.a., w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. (por. post. NSA z dnia 30 września 2004 r., OZ 474/04, niepubl.) stanowiącego, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie odpis zaskarżanego postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej wraz z uzasadnieniem i pouczeniem - aczkolwiek bez wskazania, iż zażalenie to winno zostać sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego (art. 194 § 4 p.p.s.a). - został skarżącemu skutecznie doręczony w dniu [...] r. (adnotacja na zwrotnym potwierdzeniu odbioru). Dlatego też pismem z dnia [...] r. - skutecznie doręczonym skarżącemu w dniu [...] r. - ponownie pouczono skarżącego o trybie wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej. Wobec powyższego termin do zaskarżenia w/w postanowienia winien rozpocząć swój bieg dopiero od tej daty tj. od dnia [...] r., nie zaś - tak jak przyjął skarżący - od daty [...] r. (daty doręczenia postanowienia wraz z nieprawidłowym pouczeniem).

Skoro zatem zażalenie na postanowienie tutejszego Sądu z dnia [...] r. nadane zostało w dniu [...] r., to musiało ono zostać uznane przez Sąd za przedwczesne i jako takie, zgodnie z art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. odrzucone.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda