Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie odmowy dopuszczenia strony skarżącej do udziału w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wskutek cofnięcia skargi,
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący - Sędzia NSA Krystyna Anna Stec Sędziowie - Sędzia NSA Anna Moskała - Sędzia WSA Jerzy Strzebińczyk (sprawozdawca) Protokolant - Halina Rosłan po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 12 czerwca 2006 r. sprawy ze skargi A S. A. w L. na postanowienie Wojewody D. z dnia 30 września 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia strony skarżącej do udziału w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wskutek cofnięcia skargi, postanawia: I. umorzyć postępowanie; II. zwrócić stronie skarżącej 50,- (pięćdziesiąt) złotych, tj. połowę uiszczonego wpisu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6209 Inne o symbolu podstawowym 620
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Pismem z dnia 30 maja 2006 r. strona skarżąca cofnęła skargę na postanowienie opisane w osnowie. Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 152, poz. 1270 ze zm.), przywoływanej w dalszych wywodach - skrótowo - jako "p.p.s.a.", "Skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności".

W ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie nie zachodzi żadna z okoliczności wskazanych w trzecim zdaniu cytowanego artykułu.

Zważywszy powyższe, cofnięcie skargi należy uznać za skuteczne i wiążące Sąd, co uzasadniało umorzenie postępowania, zgodnie z dyspozycją art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Orzeczenie o zwrocie połowy wpisu uiszczonego przez stronę w kwocie 100 zł znajduje oparcie w art. 232 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6209 Inne o symbolu podstawowym 620
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda