WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Chołuj po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu R. C. od decyzji SKO we W. w przedmiocie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Chołuj po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu R. C. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] stycznia 2018 r. Nr [...] w przedmiocie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, postanawia: odrzucić sprzeciw.

Inne orzeczenia o symbolu:
6046 Inne koncesje i zezwolenia
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie sprzeciwu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. decyzją z [...] stycznia 2018 r. (nr [...]) - po rozpoznaniu odwołania od decyzji organu I instancji z dnia [...] listopada 2017 r. uchylającej decyzję odmawiającą wydania skarżącemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Decyzja ta zawierała prawidłowe pouczenie o sposobie i trybie jej zaskarżenia tj. o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Decyzja została doręczona skarżącemu w dniu [...] stycznia 2018 r. Skarżący pismem z dnia [...] listopada 2018 r., nadanym bezpośrednio do tutejszego Sądu w dniu [...] grudnia 2018 r., wywiódł od niej sprzeciw zatytułowany jako "skarga".

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 64 c § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, dalej p.p.s.a) sprzeciw od decyzji wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji. Według § 2 tego przepisu sprzeciw od decyzji wnosi się za pośrednictwem organu, którego decyzja jest przedmiotem sprzeciwu od decyzji. Do sprzeciwu od decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej (art. 64b § 1 p.p.s.a.).

W sprawie nie został zachowany termin do wniesienia sprzeciwu. Skoro bowiem zaskarżona decyzja została skutecznie doręczona skarżącemu [...] stycznia 2018 r., to termin do wniesienia sprzeciwu upłynął [...] lutego 2018 r. (wtorek). Tymczasem sprzeciw (nieprawidłowo zatytułowany jako skarga) został nadany przez skarżącego dopiero [...] grudnia 2018 r.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 64 b § 1 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6046 Inne koncesje i zezwolenia
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie sprzeciwu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze