Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie sposobu rozpoznania korespondencji
Sentencja

Dnia 18 kwietnia 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Alberciak po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2013 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. S. na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie sposobu rozpoznania korespondencji p o s t a n a w i a: 1) uznać się za niewłaściwy miejscowo; 2) przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie jako właściwemu miejscowo do jej rozpoznania. D.T.

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Sprawiedliwości
Uzasadnienie

Z. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie sposobu rozpoznania korespondencji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 59 § 1 p.p.s.a).

W niniejszej sprawie skarga została wniesiona na bezczynność Ministra Sprawiedliwości. Stosownie do powyższych rozważań, właściwym do jej rozpoznania jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 59 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

D.T.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Sprawiedliwości