Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego polegającej na braku odpowiedzi na pismo
Sentencja

Dnia 9 kwietnia 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Rutkowska po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2019 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. R. na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego polegającej na braku odpowiedzi na pismo p o s t a n a w i a: 1) uznać się za niewłaściwy miejscowo; 2) przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie jako właściwemu miejscowo do jej rozpoznania.

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komisja Nadzoru Finansowego
Uzasadnienie

D. R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego polegającą na braku odpowiedzi na wysłane pismo.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 t.j. ze zm.), do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Stosownie natomiast do treści art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298 t.j.) Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej "Urzędem Komisji", jest państwową osobą prawną, której zadaniem jest zapewnienie obsługi Komisji Nadzoru Finansowego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Siedzibą Urzędu Komisji jest Warszawa (ust. 2). W myśl natomiast art. 3 ust. 4 powołanej ustawy organami Urzędu Komisji są:

1) Komisja Nadzoru Finansowego, zwana dalej "Komisją", która jest właściwa w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym;

2) Przewodniczący Komisji, który kieruje działalnością Urzędu Komisji i reprezentuje Urząd Komisji na zewnątrz.

W przedmiotowej sprawie skarżący domaga się od organu udzielenia odpowiedzi na wysłane pismo. Organ, od którego skarżący domaga się działania - Komisja Nadzoru Finansowego ma siedzibę w Warszawie, a zatem na terenie województwa mazowieckiego. W tej sytuacji w myśl § 1 pkt 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. 2003 r. nr 72, poz. 652 ze zm.) dla obszaru województwa mazowieckiego właściwy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 59 § 1 p.p.s.a).

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 59 § 1 w związku z art. 13 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

e.o.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komisja Nadzoru Finansowego