Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznawania korespondencji
Sentencja

Dnia 4 kwietnia 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2013 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. S. na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznawania korespondencji p o s t a n a w i a: 1) uznać się za niewłaściwy miejscowo; 2) przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie jako właściwemu miejscowo do jej rozpoznania. k.p.

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Sprawiedliwości
Uzasadnienie

Z. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Ministra Sprawiedliwości polegającą na nierozpoznawaniu korespondencji.

W odpowiedzi na skargę Minister Sprawiedliwości wniósł o jej odrzucenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

W myśl art. 59 § 1 powołanej ustawy jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Przedmiotem niniejszej skargi jest bezczynność Ministra Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, województwo mazowieckie.

Natomiast jak wynika z treści § 1 pkt 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U z 2003 r. Nr 72 poz. 652) sądem właściwym dla obszaru województwa Mazowieckiego jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 59 § 1 w związku z art. 13 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w postanowieniu.

k.p.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Sprawiedliwości