Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznania wniosku o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Moskała po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K. na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznania wniosku o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej postanawia: przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie według właściwości.

Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Sprawiedliwości
Uzasadnienie

W dniu [...] października 2018 r. T.K. (dalej jako: "skarżący") wniósł do tutejszego Sądu skargę na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w zakresie "nierozpoznania w trybie administracyjnym wniosku o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej celem rozpoznania bezprawia podczas wokandy w dniu [...].02.2018 r. w Sądzie Okręgowym w L., dotyczącego bezczynności organu rentowego ZUS Oddział w L. (...)".

Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - zwanej dalej p.p.s.a., do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Siedzibą Ministra Sprawiedliwości, czyli organu administracji publicznej, którego działania są przedmiotem skargi T. K., jest Warszawa. Miasto Warszawa położone jest w województwie mazowieckim, czyli na obszarze właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (§ 1 pkt 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości - Dz. U. nr 72, poz. 652, z późn. zm.). Do rozpoznania niniejszej sprawy właściwy miejscowo jest więc Wojewódzki Sąd Administracyjnego w Warszawie.

Stosownie do art. 59 § 1 p.p.s.a., jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Z tych przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził swą niewłaściwość i na podstawie art. 59 § 1 p.p.s.a., orzekł o przekazaniu sprawy według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Sprawiedliwości