Wniosek w przedmiocie wymierzenia Radzie Miejskiej w M. grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami sprawy
Uzasadnienie strona 2/3

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a;

9) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Powyższe wyliczenie stanowi katalog zamknięty, co oznacza, że skarga wniesiona na akt lub czynność niewymienione w powyższym katalogu podlega odrzuceniu zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a., gdyż zainicjowana taką skargą sprawa nie jest objęta właściwością sądu administracyjnego. Taki sam rygor cytowana ustawa przewiduje w przypadku, gdy skarga jest niedopuszczalna z innych przyczyn (art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.). Z mocy art. 64 § 3 p.p.s.a. regulacje zawarte w art. 58 § 1 p.p.s.a. stosuje się odpowiednio także w postępowaniu sądowoadministracyjnym, które nie zostało zainicjowane skargą, lecz wnioskiem o ukaranie organu grzywną za nieprzekazanie skargi, o którym mowa art. 55 § 1 p.p.s.a.

Podkreślić należy, że w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowało się stanowisko, że wniosek o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę może być rozpoznany jedynie wówczas, gdy skarga dotyczy sprawy należącej do właściwości sądu administracyjnego (por. np.: postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 grudnia 2010 r.; sygn. akt I OZ 953/10, postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 września 2014 r.; sygn. akt I SO/Wa 5/14). Oznacza to, że w przypadku gdy skarga do sądu administracyjnego ze względu na jej przedmiot jest niedopuszczalna, to również niedopuszczalny jest wniosek o wymierzenie organowi grzywny w związku z nieprzekazaniem jej w terminie (zob. w tej materii: postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 2012 r.; sygn. akt I OZ 739/12).

Wskazane pismo z dnia 30 października 2019 r., mocą którego A. L. zainicjowała postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku zostało uznane przez Sąd za wniosek z art. 55 § 1 p.p.s.a. W złożonym na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. wniosku A. L. w ogóle nie wskazała z uwagi na nieprzekazanie jakiej skargi żąda ukarania organu grzywną. Nie dołączyła również odpisu tej skargi do złożonego wniosku. Na wezwanie Sądu w piśmie z dnia 16 grudnia 2019 r. wnioskodawczyni sprecyzowała natomiast, że skargą tą jest "wniosek o podjęcie czynności służbowo-prawnych z dnia 8 lipca 2019 r." wniesiony do Burmistrza M. i Rady Gminy" ponowiony 30 sierpnia 2019 r. na sesji Rady Miejskiej. Kopia wskazanego wniosku została dołączona do akt sprawy.

Strona 2/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Miasta