Wniosek w przedmiocie wymierzenia Radzie Miejskiej w M. grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami sprawy
Uzasadnienie strona 3/3

Analiza treści pisma A. L. z dnia 8 lipca 2019 r. prowadzi do uznania, że z przyczyn obiektywnych nie może być ono potraktowane jako skarga do sądu administracyjnego. W przedmiotowym piśmie wnioskodawczyni zawarła bowiem skierowane nie do sądu administracyjnego lecz do organu wykonawczego gminy żądanie ukarania podległych urzędników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M., którzy w ocenie A. L. niewłaściwie wykonują swoje obowiązki służbowe i krzywdzą swoimi decyzjami wielu ludzi. W ocenie Sądu zarzuty strony należy zatem zakwalifikować jako czynności, których załatwienie podlega regulacji Działu VIII, rozdziału 2, obejmującego przepisy 227 - 240 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), dotyczące skarg i wniosków. Na tego rodzaju czynności nie służy zaś skarga do sądu administracyjnego, nie są one bowiem żadnym z aktów wymienionych w treści art. 3 § 2 p.p.s.a., których oceny zgodności z prawem można domagać się od sądu administracyjnego. Jak wynika z odpowiedzi na skargę wniosek A. L. z dnia 8 lipca 2019 r. oraz inne uzupełniające i towarzyszące mu pisma skarżącej został zakwalifikowany przez organ gminy jako wniesiony w trybie skarg i wniosków.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił wniosek A. L. jako niedopuszczalny na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z 64 § 3 p.p.s.a.

Orzeczenia sądów administracyjnych powoływane w niniejszym uzasadnieniu dostępne są w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem internetowym http://orzeczenia.nsa.gov.pl.

Strona 3/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Miasta