Sentencja

Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. B. o przyznanie prawa pomocy postanawia: I. umorzyć postępowanie w części obejmującej żądanie zwolnienia od kosztów sądowych, II. przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym i ustanowić dla niego adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Uzasadnienie strona 1/2

Skarżący w złożonym na urzędowym formularzu "PPF" wniosku o przyznanie prawa pomocy domagał się zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata.

Oświadczył, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z jakimkolwiek kwalifikowanym pełnomocnikiem.

Objaśniając swoją sytuację rodzinną uwidocznił brak osób z którymi pozostawałby we wspólnym gospodarstwie domowym.

Określając swój majątek uwidocznił, że poza 48 metrowym mieszkaniem kwaterunkowym nie ma żadnych nieruchomości, nie posiada żadnych zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych.

Szacując swoje dochody podał, że choć ma rentę inwalidzką w wysokości 1177,25 zł to jednak faktycznie wypłacanych jest mu tylko 318,15 zł.

Uzasadniając swoje starania podniósł, że legitymuje się orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy z uwagi na stan zdrowia zaś z dochodów w wysokości 318,15 zł miesięcznie nie jest w stanie pokryć kosztów sądowych ani opłacić adwokata, którego udział w sprawie uważa za potrzebny. Jak powiada egzystuje na granicy borykając się nieraz z dylematem co zakupić: jedzenie czy lekarstwo.

Do wniosku skarżący dołączył kopie dokumentów źródłowych w postaci kopii orzeczenia lekarza orzecznika ZUS w treści której znajduje się ustalenie, że skarżący jest osobą całkowicie niezdolną do pracy do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego przy czym ułomność ta datuje się od 1 września 2005 r. Z uzasadnienia orzeczenia wynika, że wydanie go poprzedziło bezpośrednie badanie skarżącego w poradni specjalistycznej i ogólnej, analiza przedstawionych kart informacyjnych z leczenia szpitalnego w okresie od 1998 r. do miesiąca kwietnia 2005 r., zaświadczeń o stanie zdrowia wystawionych przez lekarzy leczących a także wyników dodatkowych badań laboratoryjnych. Prócz kopii wymienionego orzeczenia skarżący przedłożył kopie odcinków otrzymywanego świadczenia z których wynika, że na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy wypłacanych mu było po 318,15 zł miesięcznie.

Z uwagi na fakt, że skarżący inicjuje przed tutejszym wojewódzkim sądem administracyjnym szereg postępowań a także na podstawie przedstawionych wraz ze skargą akt administracyjnych (dołączonych do akt prowadzonych pod sygn. III SA/Kr 999/08) na zasadzie notorii okolicznościami znanymi z urzędu pozostaje, iż obciążają skarżącego wydatki na czynsz za zajmowane w kwocie ok. 210 zł, na energię elektryczna ok. 9-10 zł. Nadto alimenty a ich egzekucja powoduje, że z przyznanej renty z tytułu niezdolności do pracy dokonywane są znaczne potrącenia w efekcie czego rzeczony do wypłaty otrzymuje wskazywane kwoty. Konsekwentnie - choć z rożnym skutkiem - ubiega się o różne formy pomocy społecznej.

Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje:

Zacząć należy od tego, że już po złożeniu przez skarżącego wniosku o przyznanie prawa pomocy wpłynęła do sądu wraz z aktami administracyjnymi jego skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego, którą zapisano do sygn. akt. III SA/Kr 999/08. Skoro zaś jest to sprawa z zakresu pomocy i opieki społecznej skarżący z mocy prawa jest zwolniony z obowiązku uiszczania tak opłat sądowych jak i ponoszenia wydatków (art. 239 pkt. 1 lit. a ppsa w związku z art. 241 ppsa). Jeśli więc skarżący korzysta ze zwolnienia przedmiotowego to w takiej sytuacji działaniem oczywiście bezcelowym było składanie przezeń wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych (art. 244 §1 ppsa). O bezprzedmiotowości takiego żądania przesądza, bowiem aktualizowana determinantami prawnymi realna możliwość uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych w tym trybie. Innymi słowy skoro skarżący ma już z mocy prawa to, czego chce, to równocześnie nie może domagać się tego samego na wniosek.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie