Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Alberciak po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. Ł. o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy p o s t a n a w i a : odrzucić wniosek. B.K.

Inne orzeczenia o symbolu:
0002
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

W dniu 10 marca 2017r. P. Ł. w ślad za złożoną w tym samym dniu, tj. 10 marca 2017r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. skargą, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy. Jako podstawę prawną wniosku podała art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 718 ze zm.), dalej p.p.s.a., wskazując, że wykonanie decyzji spowoduje trudny do odwrócenia skutek w postaci utraty zatrudnienia, a w konsekwencji brak środków niezbędnych do utrzymania siebie i rodziny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Wniosek jest niedopuszczalny.

Zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Warunkiem zastosowania w stosunku do wnioskodawcy ochrony tymczasowej wynikającej z powołanego przepisu jest wniesienie do sądu skargi na decyzję ostateczną, kończącą postępowanie administracyjne. W niniejszej sprawie na dzień rozpoznania niniejszego wniosku nie zarejestrowano w sądzie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) o podanym przez skarżącą numerze.

Zgodnie z cyt. powyżej przepisem dopiero po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącej wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części danego aktu. Tym samym złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji przed wniesieniem do sądu skargi jest niedopuszczalne.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a. orzekł, jak w postanowieniu.

B.K.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
0002
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze