Sprawa ze skargi D. N. na pismo Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sądową w okręgu o.,
Sentencja

Dnia 4 listopada 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Sędzia NSA : Anna Moskała po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. N. na pismo Ministra Sprawiedliwości z dnia [...]Nr [...], w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sądową w okręgu o., postanawia I. uznać się niewłaściwym w sprawie, II. sprawę przekazać zgodnie z właściwością do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6170 Adwokaci i aplikanci adwokaccy
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Sprawiedliwości
Uzasadnienie

Ze skargi D. N. z dnia [...] wynika, że uczestniczył w konkursie na aplikację sądową w okręgu o. w 2005 r., ale Prezes Sądu Apelacyjnego we W. nie mianował go stanowisko aplikanta sądowego, D.N. uznał odmowę przyjęcia na aplikację za decyzję administracyjną, od której wniósł odwołanie do Ministra Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości potraktował powyższe odwołanie jako skargę i załatwił w trybie skargowym informując D. N. o braku podstaw do uwzględnienia zarzutów. Pismo informujące o stanowisku Ministra Sprawiedliwości D.N. uznał również za decyzję administracyjną i zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W., łącznie z rozstrzygnięciem Prezesa Sadu Apelacyjnego jako decyzją pierwszej instancji -obszernie uzasadniając motywy zaliczenia opisanych wyżej form załatwienia sprawy do aktów podlegających kognicji sądów administracyjnych.

Przepis art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowi, że do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Zgodnie z art. 59 § 1 p.s.a., jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Ze skargi wynika, że D. N. skarży działalność Ministra Sprawiedliwości jako organu odwoławczego od decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego we W., stąd też właściwym do rozpoznania powyższej sprawy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6170 Adwokaci i aplikanci adwokaccy
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Sprawiedliwości