Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie informacji publicznej w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach - Łukasz Strzępek po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.S. na decyzję Wojewody Ś. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie informacji publicznej w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu postanawia: ustanowić dla skarżącego adwokata z urzędu

Inne orzeczenia o symbolu:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

W skardze z dnia [...] W.S. zawarł wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia dlań adwokata z urzędu. Wniosek ów umotywował trudną sytuacją materialną oraz faktem, iż przebywając w [...] ma ograniczone możliwości działania, a ze względu na skomplikowany charakter sprawy nie jest w stanie sam należycie jej prowadzić. Na skutek wezwania referendarza sądowego skarżący sporządził wniosek o przyznanie prawa pomocy w przewidzianej przepisami formie, tj. na urzędowym formularzu. Wynika z niego, że W.S., poza lokalem mieszkalnym o pow. [...] m2 nie posiada żadnego majątku, którego zbycie mogłoby przynieść dochód pozwalający pokryć koszty usług świadczonych przez adwokata. Skarżący przebywa obecnie w [...], co uniemożliwia mu osiąganie dochodów z tytułu zatrudnienia.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono co następuje:

Na wstępie trzeba przypomnieć, że obowiązujące przepisy ustanawiają zasadę odpłatności postępowania (art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm. - zwanej dalej P.p.s.a.), nie mniej jednak nie ma ona charakteru bezwzględnego. Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Osobie fizycznej, która wystąpiła o zwolnienie od kosztów sądowych prawo pomocy może być przyznane wówczas, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania sądowego bez uszczerbku w utrzymaniu swoim i swojej rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 P.p.s.a.).

Analiza okoliczności przedstawionych przez W.S. (S.) pozwoliła stwierdzić, że skarżący jest osobą, której wniosek o przyznanie prawa pomocy zasługiwał na uwzględnienie.

Niewątpliwie skarżący przebywając w [...] jest pozbawiony możliwości uzyskiwania dochodu. Ze złożonego oświadczenia majątkowego wynika również, że nie posiada on jakichkolwiek składników materialnych, które w razie zbycia mogłyby stanowić źródło środków pozwalających na pokrycie kosztów postępowania sądowego. W takiej sytuacji niepodobna oczekiwać, że będzie wstanie sam ponieść wydatki związane z usługami świadczonymi przez fachowego pełnomocnika.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 245 § 1 i § 3 P.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 P.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda