Skargi kasacyjne K. K. od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Paweł Miładowski po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym skarg kasacyjnych K. K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie postanawia odrzucić skargi kasacyjne. /-/P. Miładowski

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 18 marca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił skargę K. K. na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Odpis postanowienia z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia skargi kasacyjnej został doręczony skarżącemu w dniu [...] r. ( dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k. 43).

Od powyższego orzeczenia, w dniach [...] r., [...] r. oraz [...] r. skarżący wniósł sporządzone osobiście skargi kasacyjne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargi kasacyjne podlegają odrzuceniu.

Skuteczne wniesienie skargi kasacyjnej uzależnione jest od dopełnienia wszystkich wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.- zwanej dalej "ppsa"). Zgodnie z art. 175 § 1 ppsa skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 175 § 2 ppsa).

W niniejszej sprawie żądna skarga kasacyjna nie została sporządzona stosownie do wymogu cytowanego wyżej przepisu przez radcę prawnego lub adwokata, ale osobiście przez skarżącego, pomimo, że nie jest żadną z osób wskazanych w przepisie art. 175 § 2 ppsa, zwolnionych z obowiązku skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Należy również zauważyć, iż niesporządzenie skargi kasacyjnej przez jedną z osób wskazanych w art. 175 ppsa jest błędem, który nie podlega uzupełnieniu w trybie określonym w art. 49 ppsa i powoduje odrzucenie skargi kasacyjnej ( zob. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz" wyd. Wolters Kluwer 2006 r. - wydanie II, str. 395, oraz post. NSA z dnia 18 października 2004 r., FZ 308/04, niepubl.)

Wobec powyższego, stosownie do art. 178 Ppsa skargi kasacyjne jako niedopuszczalne Sąd odrzucił.

/-/P. Miładowski

MZ

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej