Skarga K. K. na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w P.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Paweł Miładowski po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy skargi K. K. na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w P. postanawia odrzucić skargę. /-/P. Miładowski

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie

Pismem z dnia [...]r. K. K. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P. "odwołanie od decyzji [...] z dnia [...]". Skarżący do pisma załączył Konstytucję RP - Preambułę, wezwanie Sądu Rejonowego P. - G. - J. oraz "komplet dokumentów z wniosku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie P." i "WSA [...] z dnia [...]".

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm. - dalej p.p.s.a.) - skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

W myśl art. 53 § 1 ppsa - skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Art. 54 § 1 ppsa wskazuje ponadto na pośredni tryb wnoszenia skarg - stwierdzając, iż skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Sąd zważył co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z uwagi na niewyczerpanie toku instancyjnego, stanowiącego warunek prawidłowego i skutecznego wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarżący wniósł pismo, w którym wskazuje na decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w P. jako skarżony akt. Od decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przysługuje odwołanie do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego. A zatem skarżący winien był, jeżeli nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji, odwołać się najpierw od decyzji tego organu do właściwego organu wyższej instancji, czego - jak wynika z akt sprawy - nie uczynił.

Ubocznie należy wskazać, iż skarga winna być wniesiona za pośrednictwem organu, którego działanie jest skarżone, nie zaś bezpośrednio do Sądu i to w terminie 30 dni od jej doręczenia.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

/-/P.Miładowski mb

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej