Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Sędzia WSA - Małgorzata Miron po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia L. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2007 r., odrzucające skargę kasacyjną L. B. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 lipca 2007 r. odrzucającego skargę L. B. w sprawie ze skargi na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego postanawia: - odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną L. B. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 lipca 2007 r. odrzucającego skargę L. B. w sprawie ze skargi na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego.

W piśmie Sądu z dnia 29 sierpnia 2007 r. pouczono skarżącego, iż od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, które zgodnie z art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego.

Pomimo prawidłowego pouczenia skarżący w dniu 5 września 2007 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) wniósł do Sądu zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2007 r. które sporządził osobiście.

Mając na uwadze, iż zażalenie sporządził podmiot nieuprawniony należało na podstawie art. 178 w związku z art.197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zażalenie jako niedopuszczalne odrzucić.

Strona 1/1