Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Falkiewicz-Kluj po rozpoznaniu w dniu 19 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. T. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi A. T. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie wymeldowania postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Ewidencja ludności
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

A. T., reprezentowany przez adwokata K. O., w skardze na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2013 r., utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta W. z dnia [...] grudnia 2012 r. orzekającą o wymeldowaniu skarżącego z pobytu stałego z budynku nr [...] przy ul. [...] w W., zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Zdaniem skarżącego w rozpatrywanej sprawie należy zastosować ochronę tymczasową, ze względu na niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w postaci sprzedaży nieruchomości przez właścicielkę, co w praktyce uniemożliwi powrót skarżącego do lokalu, z którego został wymeldowany.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "ppsa", wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.

Jednakże art. 61 § 3 ppsa stanowi, że po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w art. 61 § 1 ppsa, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Nie wystarczy więc samo powtórzenie treści przepisu. Uzasadnienie wniosku winno odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymywanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uzasadnione. Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 18 maja 2004 r., FZ 65/04 (niepubl.) stwierdził, że brak uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji uniemożliwia jego merytoryczną ocenę.

Wniosek skarżącego co prawda zawiera lakoniczne uzasadnienie, jednakże podniesione w nim argumenty nie pozwalają uznać, że wykonanie zaskarżonej decyzji naraża go na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie poglądem przesłankę wyrządzenia znacznej szkody należy interpretować jako szkodę (majątkową, a także niemajątkową), która nie będzie mogła być wynagrodzona w późniejszym czasie poprzez przywrócenie do stanu pierwotnego. Natomiast trudne do odwrócenia prawne i faktyczne skutki, powodują istotną i trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków. Należy podkreślić, że wystąpienie tych przesłanek musi mieć bezpośredni związek z wykonaniem zaskarżonej decyzji.

W ocenie sądu wskazana przez skarżącego okoliczność: ewentualna sprzedaż mieszkania - nie jest skutkiem decyzji o wymeldowaniu. Stwierdzić bowiem należy, że celem decyzji o wymeldowaniu jest doprowadzenie do zgodności faktycznego miejsca pobytu osoby z miejscem rejestracji, ma więc ona charakter ewidencyjny i służy jedynie aktualizacji oraz doprowadzeniu do zgodności miejsca zamieszkania z miejscem zameldowania. Decyzja ta nie powoduje powstania ani utraty jakichkolwiek praw, w związku z czym nie może powodować negatywnych skutków. Potwierdza jedynie, że stałe miejsce pobytu osoby, niezależnie od przyczyn zmiany tego miejsca, jest inne niż dotychczas (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2008 r., sygn. akt II OZ 584/08, ogólnodostępne w CBOSA na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Zatem wykonanie decyzji o wymeldowaniu wywiera wyłącznie skutek w sferze ewidencyjnej, nie właścicielskiej.

Ponadto wnioskodawca we wniosku winien precyzyjnie i konkretnie wskazać okoliczności uzasadniające w jego ocenie wstrzymanie wykonania decyzji, tymczasem w rozpatrywanej sprawie skarżący bardzo ogólnie powołuje się na "niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w postaci sprzedaży nieruchomości przez właścicielkę, co w praktyce uniemożliwi powrót A. T.". Taka argumentacja nie pozwala Sądowi stwierdzić, czy choćby zachodzi prawdopodobieństwo sprzedaży lokalu.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ppsa, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Ewidencja ludności
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda