Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Sędzia WSA - Anna Szymańska po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2015r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej D. W. i T. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2014r. sygn. akt IV SA/Wa 1952/14 w sprawie ze skargi D. W. i T. W. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] sierpnia 2014r. nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia: - odrzucić skargę kasacyjną T. W.

Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 15 grudnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę D. W. i T. W. na wymienioną w komparycji decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] sierpnia 2014r.

Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku złożyła D. W. osobiście (k. 114 akt sądowych). T. W. nie składał takiego wniosku.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną w imieniu skarżących D. W. i T. W. złożył pełnomocnik r.pr. J. Z. (k. 143 i nast. akt sądowych).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Oznacza to, że skarga kasacyjna nie może być skutecznie wniesiona bez uprzedniego wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Podmiot, który nie wystąpi o uzasadnienie orzeczenia, nie może skutecznie wnieść skargi kasacyjnej.

W rozpoznawanej sprawie legitymowanym do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2014 r. była jedynie D. W., a konkretnie działający w jej imieniu pełnomocnik, gdyż tylko skarżąca złożyła w terminie stosowny wniosek o sporządzenie i doręczenie jej uzasadnienia wyroku. T. W. nie składał wniosku o uzasadnienie wyroku, w związku z czym nie można przyjąć, że jest osobą legitymowaną do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie.

Wynika z tego, że skarga kasacyjna T. W. jest niedopuszczalna.

Stosownie do art. 178 powołanej ustawy, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W tej sytuacji Sąd orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 178 p.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury