Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia z rejestru PESEL danych adresowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Anna Sidorowska-Ciesielska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 28 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. H. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] maja 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia z rejestru PESEL danych adresowych postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6059 Inne o symbolu podstawowym 605
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie

E. H. (dalej: skarżąca), reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] maja 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia z rejestru PESEL danych adresowych.

Zarządzeniem z [...] września 2019 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł - w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia przesyłki (k.26), zawierającej odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi wynika, że została doręczona pełnomocnikowi skarżącej w dniu [...] września 2019 r.

W dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty wpisu sądowego od skargi do niniejszej sprawy (sprawdzono do [...] października 2019 r. - k.27).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm., dalej: "P.p.s.a.") skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Zarządzeniem z [...] września 2019 r. skarżąca wezwana została do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis powyższego zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi skarżącej w dniu [...] września 2019 r. Zatem termin do uiszczenia wymaganej kwoty wpisu upływał z dniem [...] października 2019 r.

W zakreślonym terminie skarżąca nie uiściła wpisu sądowego od skargi.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie z art. 220 § 1 i § 3 P.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6059 Inne o symbolu podstawowym 605
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji