Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska - Litwiniec po rozpoznaniu w dniu 20 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. G., A. G., E. K., W. K., E. P., A. M. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] października 2015 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: odrzucić skargę B. G., A. G., E. K., W. K., E. P.

Uzasadnienie

W piśmie z dnia 2 listopada 2015 r. m.in. B. G., A. G., E. K., W. K., E. P., reprezentowani przez adwokata, wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] października 2015 r., nr [...], którą umorzono postępowanie odwoławcze od decyzji Wojewody [...] nr [...] r. z dnia [...] marca 2015 r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa [...]" przewidzianego do realizacji na działce nr [...], obręb [...].

Sąd w pismach z dnia 15 stycznia 2016 r. przesłał pełnomocnikowi skarżących odpisy zarządzeń Przewodniczącej Wydziału IV z 13 stycznia 216 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisów sądowych, w kwotach 500 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, powyższe wezwanie zostały doręczone pełnomocnikowi skarżących w dniu 22 stycznia 2016 r.

Wpis od skargi w ustawowym terminie uiścił jedynie A. M. Natomiast A. G., W. K., E. P., złożyli wniosek o przyznanie im prawa pomocy.

Z pisma Oddziału Finansowo - Budżetowego Sądu z dnia 22 lutego 2016 r. wynika, że w zakreślonym terminie B. G., E. K. nie uiściły wymaganego wpisu od skargi.

Postanowieniem z dnia 8 marca 2016 r. Referendarz sądowy odmówił przyznania A. G. prawa pomocy.

Zarządzeniami z dnia 25 kwietnia 2016 r. Referendarz sądowy pozostawił wniosek E. P. o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania. Postanowieniem z tego samego dnia odmówiono W. K. przyznania prawa pomocy.

Odpisy tych zarządzeń i postanowień doręczono pełnomocnikowi skarżących w dniu 9 maja 2016 r. W ustawowym terminie nie wniesiono od nich sprzeciwów.

W piśmie z dnia 10 czerwca 2016 r. Sąd wezwał pełnomocnika do wykonania przez skarżących, którym nie przyznano prawa pomocy, prawomocnych zarządzeń Przewodniczącej Wydziału IV z 13 stycznia 216 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisów sądowych w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z akt sprawy powyższe wezwanie doręczono adwokatowi reprezentującemu skarżących w dniu 13 czerwca 2016 r.

Wobec tego ustawowy termin na dokonanie tej czynności upłynął w dniu 30 czerwca 2016 r.

Z informacji Oddziału Finansowo - Budżetowego Sądu z 6 lipca 2016 r. wynika, że w ustawowym terminie A. G., W. K., E. P., nie uiścili wpisów od skargi.

Skoro zgodnie z art. art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 718 j.t.) Sąd odrzuca skargę gdy pomimo wezwania nie uiszczono należnego wpisu, a skarżący mimo wezwań do dokonania tej czynności nie uiścili należnego wpisu, zatem na podstawie tego przepisu należało orzec jak w sentencji.

Strona 1/1