Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie rozpoznania skargi na czynności Wójta Gminy S. w zakresie niedopełnienia obowiązków zaopatrzenia w wodę i odcięcia dostaw wody z wodociągu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Balicka po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. N. na uchwałę Rady Gminy S. z dnia (...) października 2007 r., nr (...) w przedmiocie rozpoznania skargi na czynności Wójta Gminy S. w zakresie niedopełnienia obowiązków zaopatrzenia w wodę i odcięcia dostaw wody z wodociągu postanawia sprostować oczywisty błąd pisarski w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 39/08 w ten sposób, iż w miejsce imienia skarżącego "J." wpisać "J." .

Uzasadnienie

W postanowieniu Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2008 r. o odrzuceniu skargi omyłkowo wpisano imię skarżącego J.N. jako "J.".

Ponieważ błąd w pisowni imienia skarżącego ma charakter oczywisty, należało orzec jak w sentencji na podstawie art. 156 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) .

Strona 1/1