Skarga E. K., na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, ,
Sentencja

|POSTANOWIENIE | , Dnia 13 września 2019 roku, , , Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym:, Przewodniczący, Sędzia WSA Aneta Dąbrowska, , , po rozpoznaniu w dniu 13 września 2019 roku, na posiedzeniu niejawnym, w sprawie ze skargi E. K., na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia [...] grudnia 2018 roku nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, , postanawia:, odrzucić skargę.,

Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/2

E. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] grudnia 2018 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z [...] września 2010 r.

Zarządzeniami z 1 marca 2019 r. (k. 1, k. 10) skarżąca mająca miejsce zamieszkania na terytorium [...] została wezwana do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie trzech odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem w terminie siedmiu dni, ustanowienia w terminie dwóch miesięcy pełnomocnika do doręczeń mającego miejsce zamieszkania lub siedziby w Polsce oraz do uiszczenia terminie dwóch miesięcy wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpisy zarządzeń z 1 marca 2019 r. zostały doręczone skarżącej 21 maja 2019 r. (potwierdzenie odbioru k. 29). Zakreślone terminy - siedmiodniowy i dwumiesięczny - upłynęły odpowiednio 28 maja 2019 r. oraz 22 lipca 2019 r. Pomimo upływu zakreślonych terminów skarżąca nie złożyła odpisów skargi, nie uiściła wpisu od skargi ani nie ustanowiła pełnomocnika do doręczeń mającego miejsce zamieszkania w Polsce.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 47 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2018, poz. 1302 ze zm.) - dalej p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych; odpisami mogą być także uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej.

Zgodnie z art. 299 § 2 i § 3 p.p.s.a. jeżeli strona nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wraz z wniesieniem skargi ustanowić pełnomocnika do doręczeń mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej; w razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 2, sąd wzywa stronę, aby uzupełniła ten brak w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Zatem obowiązkiem strony zamieszkałej za granicą, która nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy, jest ustanowienie pełnomocnika do doręczeń; przy czym wyjaśnić należy, że wskazanie adresu do doręczeń w Polsce bez ustanowienia pełnomocnika do doręczeń nie stanowi wypełnienia tego obowiązku (zob. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 2006 r., I GZ 14/06, Lex nr 190288, także dostępne na stronie internetowej orzeczeń sądów administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji