Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi M. Sz. na Prezydenta L. oraz pracowników Urzędu Miejskiego w L. w przedmiocie ukarania za niewydanie dowodu osobistego z wpisem określonej treści
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia M. Sz. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2010 r., sygn. akt IV SA/Wr 187/10 odrzucającego skargę kasacyjną w sprawie ze skargi M. Sz. na Prezydenta L. oraz pracowników Urzędu Miejskiego w L. w przedmiocie ukarania za niewydanie dowodu osobistego z wpisem określonej treści postanawia: odrzucić zażalenie. 1

Inne orzeczenia o symbolu:
6051 Dokumenty stwierdzające tożsamość
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 19 lipca 2010 r., sygn. akt IV SA/Wr 187/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę kasacyjną sporządzoną osobiście przez M. Sz. od postanowienia Sądu z dnia 11 czerwca 2010 r. odrzucającego skargę strony na Prezydenta L. oraz pracowników Urzędu Miejskiego w L. w przedmiocie ukarania za niewydanie dowodu osobistego z wpisem określonej treści.

Doręczając powyższe postanowienie Sąd pouczył skarżącego, że zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego.

Mimo tego, w dniu 2 sierpnia 2010 r., skarżący wniósł osobiście sporządzone zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 19 lipca 2010 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie należało odrzucić.

Art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.); dalej p.p.s.a. stanowi, że zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego.

Zgodnie z art. 178 p.p.s.a. sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Z kolei, po myśli art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

Z akt sprawy wynika, że Sąd prawidłowo pouczył skarżącego o terminie i sposobie wniesienia zażalenia. Niemniej jednak, skarżący sporządził zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej osobiście.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., należało orzec jak w sentencji postanowienia.

1

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6051 Dokumenty stwierdzające tożsamość
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta