Sprawa ze skargi M. Sz. na Prezydenta L. oraz pracowników Urzędu Miejskiego w L. w przedmiocie ukarania za niewydanie dowodu osobistego z wpisem określonej treści odrzucić zażalenie.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Sz. na Prezydenta L. oraz pracowników Urzędu Miejskiego w L. w przedmiocie ukarania za niewydanie dowodu osobistego z wpisem określonej treści odrzucić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6051 Dokumenty stwierdzające tożsamość
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 20 sierpnia 2010 r. M. Sz. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 sierpnia 2010 r. odrzucające zażalenie w sprawie ze skargi M.Sz. na Prezydenta L. oraz pracowników Urzędu Miejskiego w L. w przedmiocie ukarania za niewydanie dowodu osobistego z wpisem określonej treści w kwocie 100 złotych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Na powyższe zarządzenie skarżący wniósł zażalenie.

Postanowieniem z dnia 19 października 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie zażalenie oddalił.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 27 października 2010 r. skarżący został wezwany do wykonania zarządzenia z dnia 20 sierpnia 2010 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od zażalenia.

Mimo upływu zakreślonego terminu skarżący nie uiścił należnej opłaty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz 1270 ze zm.); dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3).

Skarżący, mimo upływu zakreślonego terminu, nie uiścił należnego wpisu sądowego. Zatem, wniesione zażalenie podlegało odrzuceniu, o czym na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6051 Dokumenty stwierdzające tożsamość
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta