Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza B. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego dla dziecka
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Masternak-Kubiak po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. M. na decyzję Burmistrza B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego dla dziecka postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6146 Sprawy uczniów
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta
Uzasadnienie

Pismem z dnia 16 grudnia 2008 r. H. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, skargę na decyzję Burmistrza B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego dla dziecka.

Na podstawie zarządzenia z dnia 27 stycznia 2009 r. wezwano skarżącą do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi przez podanie, jaką decyzję skarży, oraz podanie czy od decyzji organu I instancji wnosiła odwołanie do organu II instancji.

Powyższe zarządzenie skarżąca odebrała w dniu 29 stycznia 2009 r. i nie odpowiedziała na nie do dnia dzisiejszego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) - Sąd Administracyjny właściwy jest do kontroli decyzji i innych rozstrzygnięć administracyjnych tylko w oparciu o kryterium zgodności z prawem.

Na podstawie art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 153, poz. 1270 ze zm.) - skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jak wynika z akt sprawy, skarżąca złożyła skargę na decyzję Burmistrza B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego dla ucznia A. M., zamiast odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L., będącego organem II instancji w powyższej sprawie, bezpośrednio o Sądu. W związku z powyższym uznać należało, że w powyższej sprawie nie został wyczerpany tok administracyjny.

Ponieważ, nie został wyczerpany właściwy tok zaskarżenia rozstrzygnięcia, skarga jest przedwczesna i jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu, po myśli art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z tych też względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6146 Sprawy uczniów
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta