Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Julia Szczygielska po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej H. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia 13 listopada 2014 r. sygn. akt IV SA/Wr 539/14 odrzucające skargę H. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 13 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę H. P. w opisanym w osnowie postanowienia przedmiocie. Postanowienie wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie zaskarżenia doręczono skarżącemu w dniu 4 grudnia 2014 r.

Pismem z dnia 5 stycznia 2015 r., sporządzonym osobiście przez skarżącego, wywiódł On skargę kasacyjną od powyższego rozstrzygnięcia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) zwanej dalej w skrócie jako "p.p.s.a.", skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Nadto, stosownie do treści art. 175 § 1 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Zgodnie z art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu, lub z innych przyczyn niedopuszczalną, przy czym podkreślić należy, iż braki skargi, wynikające ze szczególnych wymagań stawianych temu środkowi odwoławczemu, nie mogą być naprawiane w trybie właściwym do usuwania braków formalnych pisma procesowego. Naczelny Sąd Administracyjny wyraził stanowczy pogląd, że jeśli skarga kasacyjna została wniesiona z naruszeniem art. 175 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny powinien ją odrzucić bez wzywania do usunięcia braków (vide: Postanowienie NSA z dnia 28 stycznia 2004 roku, FSK 3/04, M. Prawniczy 2004, nr 5, s. 202).

Wniesiona przez skarżącego skarga kasacyjna nie została sporządzona przez adwokata ani radcę prawnego, zaś skarżący nie wykazał by przysługiwały mu kompetencje, o których mowa w art. 175 § 2 p.p.s.a.

Z tych względów, na podstawie wyżej przytoczonych przepisów należało skargę kasacyjną odrzucić.

Strona 1/1