Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J.-L. w przedmiocie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą "[...]" dla rodzin zamieszkałych na terenie gminy J.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków Sędziowie Sędzia WSA Ewa Kamieniecka (sprawozdawca) Asesor WSA Marta Pająkiewicz-Kremis po rozpoznaniu w Wydziale IV na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 12 sierpnia 2020 r. sprawy ze skargi A. P. - W. na uchwałę Rady Miejskiej w J.-L. z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą "[...]" dla rodzin zamieszkałych na terenie gminy J.-L. postanawia: I. odrzucić skargę; II. zwrócić skarżącej uiszczony wpis od skargi w kwocie 300 (słownie: trzysta) złotych.

Uzasadnienie strona 1/3

Przedmiotem skargi jest uchwała nr [...] Rady Miejskiej w J. - L. z dnia [...] lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą "[...]" dla rodzin zamieszkałych na terenie gminy J.- L., wydana na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 2 pkt 3a i art. 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U z 2018 r., poz. 2220 ze zm.). Zgodnie z § 1 uchwały, ustanawia się do dnia [...] sierpnia 2020 r. program pilotażowy pod nazwą "[...]" będący świadczeniem pieniężnym dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy, którego zasady przyznawania i wysokość określa załącznik do uchwały. Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 7 załącznika do uchwały - Regulamin [...], bon przysługuje rodzicom, jeżeli dziecko, na które ma być przyznany bon było zgłoszone podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina [...] i nie zostało przyjęte do tej placówki.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności uchwały w zakresie § 3 ust. 1 pkt 7 załącznika do uchwały - [...] oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, zarzucając naruszenie art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP przez ustanowienie kryteriów przyznania świadczenia z naruszeniem zasady tworzenia prawa w sposób budzący zaufanie obywateli oraz bez uwzględnienia zasady sprawiedliwości społecznej i prawa do równego traktowania przez władze publiczne. Skarżąca wyjaśniła, że niezgłoszenie syna w trakcie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej było podyktowane racjonalnymi przesłankami, a mianowicie nie spełnianiem żadnego z kryteriów ustawowych branych pod uwagę w procesie rekrutacji oraz dużą liczbą kandydatów, co w praktyce uniemożliwiało przyjęcie do placówki. Naruszeniem art. 2 Konstytucji RP było ustanowienie prawa do świadczenia, którego uzyskanie było obwarowane warunkami niemożliwymi do spełnienia. Podejmując decyzję o nieprzystępowaniu do rekrutacji w lutym 2019 r., skarżąca nie mogła przewidzieć, że pozbawi się na przełomie lipca i sierpnia 2019 r. prawa do świadczenia. Podjęta uchwała narusza również zasadę równości, ustanowionej w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, ponieważ uchwała skierowana została wyłącznie do zamkniętej, z góry znanej grupy osób, które brały udział w przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych. O tym warunku należało mieć wiedzę jeszcze przed rozpoczęciem prac nad podjęciem uchwały. Skarżąca wskazała, że jej interes prawny został naruszony wskutek przyjęcia uchwały o treści naruszającej przepisy prawa i została ona pozbawiona możliwości przyznania uprawnienia do uzyskania świadczenia.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi w całości, ponieważ skarżąca nie wykazała, aby przez podjęcie uchwały nastąpiło naruszenie jej interesu prawnego lub uprawnienia. Konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawnego ani żadna inna norma - zasada nie może być źródłem interesu prawnego, bowiem nie stanowi normy prawa materialnego, kształtującej w sposób bezpośredni sytuację prawną osoby wnoszącej skargę. Skarżąca posiada wyłącznie interes faktyczny. Taki interes, nieoparty bezpośrednio na normie materialnoprawnej kształtującej prawo nie ma charakteru interesu prawnego, a należy go rozpatrywać jedynie w kategorii interesu faktycznego czy ekonomicznego. Celem uchwały jest wspieranie rodzin jedynie w sytuacji, gdy gmina nie jest w stanie zapewnić opieki nad dziećmi w przedszkolach publicznych ze względu na brak wystarczającej ilości miejsc. Zatem stwierdzenie nieważności uchwały w części żądanej przez skarżącą, wypaczyłoby całkowicie jej sens i zniweczyłoby w pełni założone przez uchwałodawcę cele.

Strona 1/3