Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy J. w przedmiocie informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: , Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Kurcyusz - Furmanik, , , po rozpoznaniu w dniu 20 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. O. na bezczynność Wójta Gminy J. w przedmiocie informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy
Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] D. O. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na bezczynność Wójta Gminy J. w przedmiocie informacji publicznej, polegającą na nieudostępnieniu informacji publicznej, o jaką skarżący wystąpił we wniosku przesłanym pocztą elektroniczną w dniu [...].

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia [...] skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie [...], stosownie do § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania przedmiotowego zarządzenia.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV z [...] korespondencja sądowa zawierająca powyższe wezwanie uznana została za skutecznie doręczoną skarżącemu z dniem [...].

Tym samym, w zakreślonym terminie, który upłynął w dniu [...] D. O. nie wykonał nałożonego na niego przez Sąd obowiązku i nie uzupełnił braków formalnych skargi. Nadto skarżący został prawidłowo pouczony, iż w przypadku uchybienia w/w terminowi skarga zostanie odrzucona.

Wojewódzki Sąd administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) - zwaną dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy i stały.

Natomiast art. 220 § 1 p.p.s.a. stanowi, iż sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Co więcej, zgodnie z treścią § 3 w/w przepisu skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W związku z powyższym skarżący D. O. został wezwany zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z [...] do uiszczenia wpisu od skargi.

W niniejszej sprawie skarżący, mimo wezwania do uiszczenia wpisu oraz prawidłowego pouczenia o konsekwencjach nie wykonania przedmiotowego obowiązku, wpisu w przewidzianym siedmiodniowym terminie nie uiścił.

Dlatego też po myśli art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, została przez sąd odrzucona.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy