Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Kozicka, , , po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. G. na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń postanawia: stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazać sprawę sądowi właściwemu- Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji
Uzasadnienie

W piśmie z dnia 16 stycznia 2014 r. K.G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. skargę na bezczynność tego organu w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń.

W odpowiedzi na skargę Komendant Wojewódzki Policji w Ł. wniósł o jej odrzucenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość. Właściwość miejscową wojewódzkich sądów administracyjnych regulują przepisy art. 13 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm. - zwana dalej p.p.s.a.). Mając na uwadze powołane przepisy, wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Stosownie natomiast do art. 59 § 1 p.p.s.a., jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjnych, sąd który stwierdził swoją niewłaściwość przekaże sprawę innemu sądowi administracyjnemu; postanowienie w tym zakresie może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi jest bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł., właściwym zatem miejscowo do rozpoznania wniosku- ze względu na siedzibę organu, którego wniosek dotyczy- jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Ł.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 59 § 1 w zw. z art.. 13 § 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji