Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w zakresie wniesienia do Sądu Najwyższego skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Okręgowego w C. z dnia [...]r. sygn. akt [...]
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Szczepan Prax, , , po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.S. na bezczynność Prokuratora Generalnego w zakresie wniesienia do Sądu Najwyższego skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Okręgowego w C. z dnia [...]r. sygn. akt [...] p o s t a n a w i a: uznać się niewłaściwym miejscowo i sprawę przekazać do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie

Pismem z dnia 7 lutego 2015 r. M.S. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na bezczynność Prokuratora Generalnego w zakresie wniesienia do Sądu Najwyższego skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Okręgowego w C. z dnia [...] r. sygn. akt [...]

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Właściwość miejscową wojewódzkich sądów administracyjnych reguluje art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), zwanej dalej w skrócie P.p.s.a. według, którego do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości siedzibę ma organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Ponadto zgodnie z treścią art. 59 § 1 P.p.s.a., jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

W tym miejscu należy podkreślić, że skarga M.S. dotyczy bezczynności Prokuratora Generalnego, który ma siedzibę w Warszawie, na podstawie art. 59 § 1 P.p.s.a. sprawę należało przekazać Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne