Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w Ż. w przedmiocie usług opiekuńczych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Tadeusz Michalik po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. J. na bezczynność Rady Powiatu w Ż. w przedmiocie usług opiekuńczych postanawia: odrzucić osobistą skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Powiatu
Uzasadnienie

W dniu [...] r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał postanowienie, którym odrzucił skargę D. J. z dnia [...] r. na bezczynność Rady Powiatu w Ż.

Skarżąca nie zgadzając się z orzeczeniem w dniu [...] r. złożyła osobistą skargę kasacyjną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego z wyjątkiem sytuacji gdy jest ona sporządzona przez sędziego, prokuratora, notariusza, radcę Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych, będącego stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Wymóg sporządzenia skargi przez fachowego pełnomocnictwa stanowi, jedną z przesłanek dopuszczalności skargi kasacyjnej, którego uchybienie skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 178 p.p.s.a.

Z materiałów sprawy, w tym z oświadczeń skarżącej nie wynika, aby D. J. należała do którejkolwiek z wymienionych w art.175 § 1 p.p.s.a. kategorii osób. Z tej przyczyny skarga kasacyjna przez nią wniesiona winna być sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika adwokata lub radcę prawnego. Tymczasem pismo z dnia [...] r. nie spełnia tego wymogu, co w konsekwencji skutkować musi jego odrzuceniem na podstawie art. 178 p.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Powiatu