Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pisma
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Kalaga - Gajewska po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.B. na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pisma p o s t a n a w i a: stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazać sprawę sądowi właściwemu -Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

Uzasadnienie

Właściwość miejscową i rzeczową wojewódzkich sądów administracyjnych reguluje art. 13 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) zwanej dalej w skrócie jako: "P.p.s.a.", który stanowi, że wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Wprawdzie w niniejszej sprawie Z.B. określił, że jego skarga dotyczy bezczynności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z., jednakże przyjdzie zauważyć, iż oddział ZUS-u nie posiada osobowości prawnej i nie można mu przypisać statusu strony postępowania. Stosownie natomiast do art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 121) wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada osobowość prawną, a jego siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa. Tym samym Zakład Ubezpieczeń Społecznych został oznaczony przez Sąd jako organ, którego bezczynność stanowi przedmiot skargi.

Jednocześnie w sprawie nie ma zastosowania § 1 pkt 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. z 2008 r., Nr 163, poz. 1016). Na mocy wymienionego rozporządzenia rozpoznawanie spraw z zakresu działania Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostało przekazane wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę, jednak odnosi się ono wyłącznie do zamkniętego katalogu spraw, których przedmiotem jest umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek określonych w art. 28-29 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przedmiot postępowania, którym jest bezczynność ZUS-u w kwestii nieudzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w pismach z dnia 13 i 26 stycznia 2015 r. nie dotyczy natomiast żadnej z wymienionych wyżej kategorii spraw.

Skoro zatem Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma swoją siedzibę w Warszawie, to zgodnie z art. 59 § 1 P.p.s.a. sprawę należało przekazać Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

Strona 1/1