Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz-Kunicka, , , po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej p o s t a n a w i a zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis od skargi w kwocie 100 (sto) złotych.

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę wniesioną przez A na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej.

Od wymienionej skargi został uiszczony wpis w wysokości 100 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) zwanej dalej P.p.s.a., Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

Natomiast zgodnie z przepisem § 2 tego artykułu, postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Wobec powyższego, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 P.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda