Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozpoznania wniosku o udostępnienie z rejestru PESEL danych adresowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Katarzyna Golat po rozpoznaniu w dniu 5 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. B. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozpoznania wniosku o udostępnienie z rejestru PESEL danych adresowych postanawia: odrzucić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6059 Inne o symbolu podstawowym 605
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie

K. B. pismem z dnia 19 czerwca 2019 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozpoznania wniosku o udostępnienie z rejestru PESEL danych adresowych.

Zarządzeniem z dnia 30 lipca 2019 r. skarżący został wezwany do usunięcia braku formalnego skargi poprzez podanie numeru PESEL, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Ponadto, zarządzeniem również z dnia 30 lipca 2019 r., K. B. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwania zostały doręczone skarżącemu w dniu 8 sierpnia 2019 r., co zostało przez niego potwierdzone własnoręcznym podpisem na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, znajdującym się w aktach niniejszej sprawy. Skarżący nie udzielił odpowiedzi na powyższe pisma, ponadto w Rejestrze Opłat Sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm. - dalej "p.p.s.a.") skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, warunki te zaś określa art. 46 p.p.s.a. Na podstawie art. 46 § 2 pkt 1 lit b) p.p.s.a., pismo strony, w przypadku, gdy jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną. W myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Artykuł 220 § 3 p.p.s.a. stanowi natomiast, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skarżący nie wykonał wezwania Sądu do uiszczenia wpisu sądowego oraz do usunięcia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie numeru PESEL w zakreślonym do tego terminie, co skutkuje odrzuceniem skargi. Jak już powiedziano, korespondencja zawierająca odpisy zarządzeń z dnia 30 lipca 2019 r. została prawidłowo doręczona skarżącemu w dniu 8 sierpnia 2019 r.

Z tego powodu wniesiona skarga podlega odrzuceniu.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6059 Inne o symbolu podstawowym 605
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji