Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy C. w przedmiocie rozpoznania wniosku
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: - Karolina Kisielewicz-Malec po rozpoznaniu w dniu 26 września 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi H. M. na bezczynność Wójta Gminy C. w przedmiocie rozpoznania wniosku postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym, tj.: 1). zwolnić skarżącą od kosztów sądowych, 2). ustanowić dla skarżącej adwokata z urzędu, o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w W..

Inne orzeczenia o symbolu:
6092 Melioracje wodne, opłaty melioracyjne
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy
Uzasadnienie

H. M. w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Wójta Gminy C. w przedmiocie rozpoznania wniosku wniosła o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika - adwokata. We wniosku PPF z dnia 24 września 2012 r., nadesłanym w wyniku wezwania z dnia 31 sierpnia 2012 r., zwróciła się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

W uzasadnieniu podała, że prowadzi - wraz z córką (ur. 22.11.1987 r) - wspólne gospodarstwo domowe. Posiada "domek" bez WC, instalacji wodnokanalizacyjnej i grzewczej, nieużytki rolne i mieszkanie o pow. 30 m2. Skarżąca utrzymuje się wraz z córką z emerytury w miesięcznej wysokości 1500,52 zł. brutto (1257,47 zł. netto). Córka skarżącej dysponuje nadto alimentami od ojca w wysokości 280 zł. Z kwot tych utrzymują się, w tym pokrywają wydatki związane z opłatami za lokal (364,12 zł.), energię elektryczną (ok. 78 zł. miesięcznie) Do formularza PPF skarżąca dołączyła kopię zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] czerwca 2012 r. potwierdzającego wysokość emerytury, kopię informacji Spółdzielni Mieszkaniowej "[...]" w W. z dnia 13 czerwca 2012 r. o wysokości opłat za używanie lokalu, kopię zaświadczenia Uniwersytetu [...] z dnia [...] czerwca 2012 r. o ukończeniu studiów przez córkę oraz kopię faktury za energię z dnia 1 czerwca 2012 r. Skarżąca nie posiada oszczędności, wartościowych przedmiotów, papierów wartościowych.

Stwierdzono, co następuje:

H. M. ubiega się o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Powinna zatem przekonać Sąd (referendarza rozpoznającego jej wniosek), że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Do wykazania (uprawdopodobnienia) tego stanu rzeczy zobowiązuje bowiem skarżącą przepis art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270).

W ocenie referendarza sądowego skarżąca udowodniła, że ze względu na stan majątkowy i możliwości płatnicze nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego. Dochód rodziny skarżącej w kwocie ok. 1530 zł. (na osobę ok. 765 zł.) netto miesięcznie, nie pozwoli stronie utrzymać podstawy i tak bardzo niskiego poziomu życia i jednocześnie kontynuować prowadzone przez sądem administracyjnym postępowanie. Wydatki poniesione w związku z udziałem strony skarżącej w procesie sądowym właściwie uniemożliwiałyby dokonanie zakupu podstawowych dla egzystowania dóbr i usług. Należy też dodać, że skarżąca nie posiada majątku (np. pojazdów mechanicznych), który dawałby podstawy do poczynienia oszczędności w wydatkach. Koszty wszczętego postępowania, muszą więc zostać pokryte ze środków budżetowych, aby strona mogła zrealizować swe prawo do Sądu.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 2 pkt 7 P.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6092 Melioracje wodne, opłaty melioracyjne
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy